Pašto sistema

MARGIRIO ĮSTATAI

 

 

Kauno šachmatų klubo “Margiris“ Įstatai

ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE

2019 m. lapkričio 21 d.

Kodas    193421382

 

 I.      BENDROJI  DALIS

1.1   Kauno šachmatų klubas „Margiris“ (toliau – Klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

1.2    Klubo veiklos laikotarpis – neribotas.

1.3    Klubo finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai.

II.      KLUBO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

2.1.Klubas plėtoja sportinių, analitinių, interneto šachmatų, šachmatų kompozicijos veiklą Kauno miesto gyventojų, ypač jaunimo tarpe.

2.2.Sudaro klubines komandas, taip pat rūpinasi savo narių dalyvavimu asmeniniuose pasaulio, Europos, Lietuvos respublikos čempionatuose bei kituose turnyruose.

2.3.Klubas turi teisę teikti paramą ir labdarą bei pats gauti paramą iš Lietuvos Respublikoje bei užsienio valstybėse esančių fizinių, juridinių asmenų, fondų ir tarptautinių organizacijų prisilaikydamas Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymo nustatytos tvarkos, bei kitų šią sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

2.4.Padeda organizuoti renginius Kauno miesto šachmatų veteranams, teisėjams, kitų klubų darbuotojams bei visuomenininkams.

2.5.Ruošia savo rinktinėms pamainą, vaikams organizuoja šachmatų mokymą.

2.6.Rengia klubo turnyrus, festivalius, konkursus, parodomuosius žaidimus, organizuoja simultanus bei paskaitas.

2.7.Kaupia šachmatų informaciją ir ją skleidžia internete, spausdina metodinius leidinius, turnyrų biuletenius.

2.8.Teikia konsultacijas, informaciją, aprūpina inventoriumi, partijų užrašais, varžybų lentelėmis, tradicinėmis bei elektroninėmis šachmatų žaidimo ir mokymo priemonėmis.

2.9.Klubas yra Lietuvos šachmatų federacijos narys. Laikosi LŠF, FIDE, ICCF taisyklių.

III.        KLUBO TEISĖS

3.1.Siekdamas išvardintų tikslų Klubas remdamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais įstatais, turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą.

3.2.Nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius.

3.3.Užsiimti leidyba.

3.4.Kreiptis į Lietuvos Respublikos vadovus, valstybines ir savivaldos institucijas.

3.5.Organizuoti susirinkimus, pilietinio švietimo akcijas, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes ir kitus taikius beginklius Klubo veiklos pobūdį atitinkančius renginius.

3.6.Pirkti ar kitaip teisiškai įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti.

3.7.Samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

3.8.Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių bei juridinių asmenų, teikti projektus, pasiūlymus vietinių ir valstybinių institucijų arba užsienio šalių skelbiamiems paramos finansavimo projektams.

3.9.Gauti lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijų, skiriamų socialinio, švietimo, kultūros, sporto programoms įgyvendinti.

3.10.Gali turėti rėmėjus, kuriais gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys, gauti jų paramą.

3.11.Sudaryti sutartis su kitais partneriais ir prisiimti įsipareigojimus.

3.12.Įstoti į tarptautines (ne valstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja LR Konstitucijai.

3.13.Jungtis į sąjungas.

3.14.Skirti lėšų labdarai (kultūrai, švietimui, sportui ir kt.).

3.15.Klubas gali turėti kitų civilinių teisių ir pareigų, nustatomų visuotinio Klubo narių susirinkimo, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

IV.       KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.   Klubo nariu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, savanoriškai dalyvaujantis klubo veikloje, pritariantis jo įstatams ir mokantis nario mokestį.

4.2.    Klubo nario statusas yra: narys ir Garbės narys.

4.3.    Klubo nariai turi teisę:

4.3.1    Dalyvauti ir balsuoti Klubo narių visuotiniame susirinkime;

4.3.2    Dalyvauti Klubo veikloje;

4.3.3    Naudotis Klubo teikiamomis paslaugomis;

4.3.4    Naudotis Klubo patalpomis ir inventoriumi;

4.3.5    Susipažinti su Klubo dokumentais ir gauti visą Klubo turimą informaciją apie jo veiklą;

4.3.6    Išstoti iš Klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Klubui perduotos lėšos ar turtas negrąžinami;

4.3.7    Teikti pasiūlymus Klubo veiklai gerinti, reikšti savo nuomonę ir tekti pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais;

4.3.8    Nuo 18 metų amžiaus būti išrinktiems į Klubo Valdybą, Klubo Valdybos pirmininku, Klubo Valdybos pirmininko pavaduotoju.

4.4    Klubo narių pareigos:

4.4.1    Laikytis Klubo įstatų;

4.4.2    Vykdyti Klubo narių susirinkimo ir valdymo organų sprendimus;

4.4.3    Saugoti ir tausoti bei tikslingai naudoti Klubo turtą;

4.4.4    Laikytis Klubo vidaus tvarkos taisyklių;

4.4.5    Laiku mokėti nario mokesčius;

4.4.6    Be Klubo valdybos sutikimo neatstovauti kitiems klubams ir organizacijoms;

4.4.7    Aktyviai dalyvauti įgyvendinant Klubo programas, skleisti Klubo idėjas.

4.5    Klubo Garbės nariu gali būti bet kuris Lietuvos Respublikos ar užsienio pilietis, savo veikla nusipelnęs Klubui. Garbės nario statusas suteikiamas aukščiausiojo Klubo organo sprendimu. Garbės narys gali naudotis visomis nario teisėmis, išskyrus teisę būti renkamu į Bendruomenės valdymo ir kontrolės organus.

V.         KLUBO NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO TVARKA

5.1.   Į Klubo narius priima Klubo Valdyba.

5.2.   Norintis tapti klubo nariu pateikia prašymą ir rekomendaciją klubo valdybai. Už nepilnamečius, kurie nori tapti klubo nariais, prašymą pasirašo jų tėvai arba globėjai.

5.3.   Apie sutikimą priimti į Klubą Klubo pirmininkas informuoja pateikųsį prašymą asmenį ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

5.4.   Klubo nariu asmuo tampa nuo Klubo valdybos, priėmusios jį į narius, sprendimo dienos.

5.5.   Klubo narys, norintis išstoti iš klubo, pateikia raštišką prašymą klubo valdybai. Už nepilnamečius. Kurie nori išstoti iš klubo, prašymą pasirašo jų tėvai arba globėjai. Valdyba apie sprendimą informuoja prašymą pateikųsį asmenį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

5.6.   Klubo narys gali būti pašalintas iš Klubo, Klubo valdybos sprendimu, jeigu:

5.6.1.  Sistemingai nesilaiko Klubo vidaus tvarkos taisyklių;

5.6.2.   Pažeidžia įstatus ar kitus Lietuvos Respublikos įstatymus;

5.6.3.  Ilgiau nei metus nesumoka nustatyto Klubo nario mokesčio;

5.6.4.  Narys užsiima veikla, kuri kenkia klubo prestižui, daro materialinę žalą, nesiderina su moralės principais;

5.6.5.  Klubo narys mirė ar pripažįstamas neveiksniu;

5.6.6.  Kitais atvejais, Klubo valdybai nusprendus, kad yra svarbus pagrindas panaikinti Klubo nario narystę Klube.

5.7.   Išstojimo ar pašalinimo atvejais asmuo privalo grąžinti jo veiklos laikotarpiu naudotą Klubo inventorių ir kitas materialines vertybes.

5.8.   Išstojusiam iš klubo ar pašalintam iš klubo nariui negrąžinami jo sumokėti nario mokesčio įnašai ar kitos klubui perduotos lėšos ar turtas.

5.9.   Pašalintas iš klubo narys gali klubo valdybos sprendimą apskųsti visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

VI.        KLUBO VALDYMO ORGANAI

6.1.   Klubo valdymo organai yra:

6.1.1.  Visuotinis narių susirinkimas;

6.1.2.   Kolegialus valdymo organas – Valdyba;

6.1.3.  Vienasmenis valdymo organas –  Pirmininkas.

VII.         VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

7.1.  Visuotinis Klubo valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

7.2.    Susirinkimas:

7.2.1. Tvirtina, keičia, papildo Klubo įstatus bei simboliką.

7.2.2.  Dvejų metų laikotarpiui renka Klubo valdybos narius, pirmininką, pirmininko pavaduotoją.

7.2.3.  Priima sprendimus dėl Klubo filialų ar atstovybių steigimo, jų veiklos nutraukimo, skiria ir atšaukia filialų ir atstovybių vadovus, tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus.

7.2.4.  Priima  sprendimą dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

7.2.5.   Vertina valdybos veiklą, tvirtina Klubo veiklos programą ir metinę finansinę atskaitomybę.

7.2.6.   Atšaukia Valdybos narius, pirmininką, revizorių nepasibaigus kadencijai. Už valdybos narių ar pirmininko atšaukimą turi balsuoti ne mažiau nei 2/3 susirinkime balsuojančių narių.

7.2.7.  Priima kitus sprendimus, kurie neprieštarauja Klubo įstatams.

7.3.  Eilinis visuotinis Klubo narių susirinkimas turi būti sušauktas ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

7.4.  Apie susirinkimo datą ir vietą, darbotvarkės projektą, Klubo nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo, paskelbiant klubo internetinėje svetainėje adresu http://margiris.vpprojektai.lt  arba pranešant Klubo nariams el.paštu, faksu ar kitomis priemonėmis.

7.5.  Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ Klubo narių. Jeigu kvorumo nėra, tuomet turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių susirinktų. Apie pakartotinį susirinkimą pranešama šių įstatų 7.4. punkte nustatytu būdu ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki susirinkimo dienos.

7.6.   Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Klubo narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas išskyrus 7.2.1. ir 7.2.3. punktuose numatytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). 7.2.1. ir 7.2.3 įstatų punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau nei kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

7.7.   Vienas narys susirinkime turi vieną balsą.

7.8.   Balsavimas visuotiniame narių susirinkime yra atviras. Jei dėl kokio nors klausimo nors vienas narys pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 balsų visuotiniame narių susirinkime turintys nariai, slaptas balsavimas konkrečiu klausimu yra privalomas visiems nariams.

7.9.   Eilinį visuotinį Klubo narių susirinkimą šaukia Klubo valdyba.

7.10. Neeilinis visuotinis Klubo narių susirinkimas yra šaukiamas jei to reikalauja ne mažiau nei 1/ 3 Klubo narių, valdyba, pirmininkas arba revizorius. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas per 15 kalendorinių dienų nuo datos, kai gautas raštiškas prašymas.

7.11.  Klubo narių visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Klubo įstatuose numatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Klubo narys ar valdymo organas.

7.12.   Visuotiniai narių susirinkimai turi būti protokoluojami. Visuotinio Klubo narių susirinkimo registravimo sąrašą ir protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas.

VIII.            KLUBO  VALDYBA

8.1.   Klubo valdyba vadovauja Klubo veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų.

8.2.   Klubo valdybą sudaro 3 nariai. Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas iš Klubo narių. Klubo valdyba renkama dvejų metų laikotarpiui.

8.3.   Klubo valdybos darbui vadovauja Klubo valdybos pirmininkas.

8.4.   Klubo valdyba:

8.4.1.  Šaukia visuotinius Klubo narių susirinkimus, sudaro jų darbotvarkę, pateikia visą reikiamą medžiagą darbotvarkės klausimams svarstyti ir paveda tai atlikti Valdybos pirmininkui;

8.4.2.   Kartą per metus metiniam visuotiniam Klubo narių susirinkimui arba atskiru visuotinio narių susirinkimo reikalavimu teikia svarstyti ir tvirtinti Klubo veiklos ir finansines ataskaitas.

8.4.3.   Organizuoja klubo veiklos kontrolės ataskaitų paruošimą bei pateikimą visuotiniam narių susirinkimui;

8.4.4.   Priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo bei esamų narių išstojimo arba šalinimo iš Klubo;

8.4.5.   Nustatyto klubo narių nario mokesčio dydį bei jo mokėjimo tvarką;

8.4.6.   Organizuoja Klubo veiklą ir įgyvendina visuotinio Klubo narių susirinkimo nutarimus;

8.4.7.   Nustato Klubo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarką;

8.4.8.   Renka Klubo veiklos dokumentaciją, veda narių apskaitą, sprendžia atleidimo nuo nario mokesčio klausimus;

8.4.9.   Renka Klubo valdybos pirmininko pavaduotoją;

8.4.10.  Formuoja klubo biudžeto nuostatas ir sudaro klubo finansinės atskaitomybės dokumentus;

8.4.11.  Praneša klubo nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės klubo veiklai, klubo veiklos organizavimui;

8.4.12.  Tvirtina komandų trenerius, klubo internetinės svetainės redaktorius, klubo direktorių, metinį varžybų kalendorių, pasiruošimo varžyboms stovyklų sąmatas, klubo vidaus darbo taisykles.

8.4.13.   Steigia laikinąsias komisijas – trenerių, teisėjų, šachmatų kompozicijos, neakivaizdinių šachmatų, etikos, klubo šachmatų istorijos, terminijos ar kitas.

8.4.14.   Nustato klubo direktoriaus, internetinės svetainės redaktoriaus, trenerių ar kitų vykdomųjų struktūrų funkcijas ir išlaikymo išlaidas;

8.4.15.   Teikia visuotiniam Klubo narių susirinkimui pasiūlymus dėl Klubo įstatų pakeitimų ir papildymų.

8.5.    Valdybos sprendimai laikomi priimtais, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Klubo valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, valdybos pirmininko balsas yra lemiamas.

8.6.    Klubo valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas. Posėdis gali būti sušauktas, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 valdybos narių, reikalaujant valdybos pirmininkui arba reikalaujant ne mažiau kaip 1/3 Klubo narių.

8.7.    Klubo valdybos pirmininkas ar valdybos narys visuotinio Klubo narių susirinkimo sprendimu gali būti atšauktas nepasibaigus jo kadencijai.

8.8.    Klubo valdybos pirmininkas ar valdybos narys, nepasibaigus kadencijai, gali atsistatydinti, pateikęs raštišką prašymą Klubo valdybai.

8.9.    Jeigu atšaukiamas ar atsistatydina atskiras valdybos narys, naujai išrenkamas tik trūkstamas valdybos narių skaičius likusiam kadencijos laikui.

8.10.   Valdybos pirmininkui laikinai neesant ar dėl kitų priežąsčių negalint eiti savo pareigų, valdybai pirmininkauja pirmininko pavaduotojas.

8.11.    Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

IX.             KLUBO PIRMININKAS 

9.1.   Klubo pirmininkas – vienasmenis valdymo organas, kartu jis yra ir valdybos pirmininkas, renkamas visuotinio narių susirinkimo dvejų metų laikotarpiui. Klubo pirmininko kadencijų skaičius neribojamas.

9.2.   Klubo pirmininkas veikia Klubo vardu. Sudaro sandorius Klubo vardu, pasirašo sutartis, įgaliojimus, kitus dokumentus, tvirtina projektus, pasirašo finansinius dokumentus.

9.3.  Klubo pirmininkas atstovauja Klubą visose organizacijose, teismuose, valstybinėse valdžios ir valstybės valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

  1. 4. Klubo pirmininkas:

9.4.1.  Vadovauja kasdienei Klubo veiklai, vadovauja Klubo programų, projektų parengimui ir įgyvendinimui;

9.4.2.  atsako už Klubo duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

9.4.3.  Klubo vardu sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus kitiems asmenims, kurie atstovautų klubui, sudarant sutartis;

9.4.4.   Be atskiro įgaliojimo pasirašo dokumentus Klubo vardu;

9.4.5.  Rengia pranešimus Klubo nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Klubo veiklai;

9.4.6.  Saugo Klubo antspaudą, savo parašu tvirtina Klubo sąskaitų bankuose atidarymą ir uždarymą;

9.4.7. Priima sprendimą dėl Klubo buveinės pakeitimo;

9.4.8.  Pasibaigus kadencijai atsiskaito visuotiniam Klubo narių susirinkimui;

9.4.9.  Sprendžia kitus klausimus, susijusius su Klubo veikla.

9.5.    Klubo pirmininkui laikinai nesant arba dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų jį pakeičia pirmininko pavaduotojas.

9.6.    Klubo pirmininkas, nepasibaigus jo kadencijai, visuotinio narių susirinkimo sprendimu gali būti atšaukiamas iš pareigų.

9.7.   Klubo pirmininkas, nepasibaigus jo kadencijai, gali atsistatydinti iš pareigų įteikęs raštišką prašymą Klubo valdybai.

X.              KLUBO DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMO TVARKA

10.1.Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubas, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo reikalavimo gavimo dienos, privalo sudaryti Klubo nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų:

10.1. 1.  Klubo įstatų;

10.1.2.   Klubo finansinės atskaitomybės ataskaitų;

10.1.3    Klubo veiklos ataskaitų, visuotinio Klubo narių susirinkimo ar Valdybos susirinkimo protokolus ar kitus dokumentus, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo ar valdybos sprendimai, narių sąrašai;

10.1.4.   Kiti Klubo dokumentai, kurie turi būti vieši pagal įstatymus.

10.2.    Įgyvendinant šių įstatų 10.1 punktą, Klubo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams turi būti pateikiama neatlygintinai.

10.3.   Atsisakymą pateikti dokumentus Klubas turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja.

XI.           KLUBO LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS

11.1.   Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas klubo įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo ar kitokiu teisėtu būdu.

11.2.   Klubo lėšas sudaro:

11.2.1.  Klubo narių stojamieji ir nario mokesčiai;

11.2.2.   Fizinių asmenų, juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotoa ar paaukotos lėšos;

11.2.3.   Nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ar paaukotos  lėšos;

11.2.4.   Valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos  lėšos klubui konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos klubo naudojamos tik toms programoms įgyvendinti ir tik pagal jas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą;

11.2.5.   Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;

11.2.6.   Skolinto kapitalo lėšos;

11.2.7.   Kitos teisėtai įgytos lėšos.

11.3.    Klubas savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai.

11.4.    Klubo pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą, naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Klubas negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, nei Klubo įstatuose yra numatyta, tikslams.

XII.         KLUBO VEIKLOS KONTROLĖ

12.1.   Klubo finansinę veiklą kontroliuoja Klubo valdyba.

12.2.   Klubo metų finansinės atskaitomybės dokumentai tvirtinami visuotiniame Klubo narių susirinkime.

12.3.   Prieš pateikiant finansinės atskaitomybės dokumentus tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui gali būti užsakoma auditoriaus ataskaita apie pateikiamas finansinės atskaitomybės ataskaitas.

XIII.          KLUBO ĮSTATAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

13.1.    Klubo įstatai yra dokumentas, kuriuo Klubas vadovaujasi savo veikloje.

13.2.    Klubo įregistruotų įstatų originalas yra saugomas Klube, o įstatų kopijos, narių raštišku prašymu, yra perduodamos Klubo nariams.

13.3.    Klubo įstatai yra keičiami LR įstatymų ir šių įstatų numatyta tvarka.

13.4.    Sprendimą ar papildyti Klubo įstatus priima ir tvirtina visuotinis Klubo narių susirinkimas, jei jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3 visų klubo narių. Nutarimai dėl įstatų papildymo ar pakeitimo yra priimami 2/3 dalyvavusių susirinkime dauguma.

13.5.    Balsavimo būdas (atviras, slaptas) dėl įstatų pakeitimo ar papildymo nustatomas visuotinio susirinkimo metu.

13.6.    Pakeistus įstatus pasirašo pirmininkas ar kitas visuotino narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

13.7.    Klubo įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XIV.            FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

14.1.     Sprendimą steigti Klubo filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filial ir atstovybių vadovus, priima, taip pat filial ir atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis Klubo narių susirinkimas.

XV.            PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

15.1.     Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo numatytais atvejais, kai pranešimai turi būti paskelbti viešai, šie pranešimai įstatymų nustatyta tvarka yra skelbiami klubo internetiniame puslapyje http://margiris.vpprojektai.lt .

15.2.    Visi pranešimai, Klubo organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija gali būti skelbiama Klubo skelbimų lentoje, Klubo internetiniame puslapyje, taip pat išsiunčiama elektroniniu paštu Klubo nario nurodytu elektroninio pašto adresu.

15.3.    Už pranešimų paskelbimą yra atsakingas pirmininkas.

XVI.          KLUBO VEIKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS

16.1.   Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

16.2.   Klubas pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas:

16.2.1.   Visuotinis narių susirinkimas nusprendžia reorganizuoti klubą arba prisijungti prie kito klubo ar organizacijos;

16.2.2.    Visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma nusprendžia nutraukti Klubo veiklą;

16.2.3.   Kai Klube lieka mažiau nei 10 narių;

16.2.4.   Kai teismas priima sprendimą nutraukti Klubo veiklą.

16.3.      Visus su Klubo likvidavimu susijusius klausimus sprendžia visuotinio Klubo narių susirinkimo išrinktas likvidatorius.

 

Įstatai pasirašyti 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Klubo įstatai priimti visuotiniame Klubo narių susirinkime 2019m. spalio mėn. 21 dieną.

 

Pasirašo :  Klubo pirmininkas Šarūnas Šulskis

Kauno šachmatų klubo „Margiris” antspaudas