Pašto sistema

MARGIRIO ĮSTATAI

Kauno šachmatų klubo “Margiris“

Įstatai

1997m. kovo 28d.

Suderinta:                                                                                      Patvirtinta:

Kauno miesto savivaldybės                                                                Kauno šachmatų klubo

Kūno kultūros ir sporto skyriaus                                                        „Margiris“ visuotinio narių

Vedėjas E.Burokas                                                                             susirinkimo 1997m. kovo mėn.

28d. protokolu Nr. 1

 

I.Bendroji dalis

1.1. Kauno šachmatų klubas “Margiris” (toliau klubas) yra fizinių asmenų, savarankiška, savaveiksmė visuomeninė organizacija, veikianti Kauno mieste. Klubas yra 1993.05.03 Kauno miesto mero potvarkiu Nr. 478 įregistruoto Kauno šachmatų klubo “Margiris” teisių ir pareigų perėmėjas.

1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, kitais galiojančiais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir šiais įstatais.

1.3. Klubas nuo savo įstatų įregistravimo dienos yra juridinis asmuo, kuris turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, simbolika ir atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas tik viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų, taip pat po vieną valiutinę sąskaitą bet kurioje kitoje valstybėje.

1.4. Klubas atsako už savo prievoles savo turtu. Jis neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už jo prievoles. Klubas, padaręs žalą fiziniams ir juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka.

1.5. Klubo santykiai su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžiami sutarčių ir susitarimų pagrindu.

1.6. Klubas įsteigtas neribotam laikui.

1.7. Klubas struktūrinių padalinių nesteigia.

1.8. Klubo būstinės juridinis adresas:

Gedimino g. 22, 3000 Kaunas

E-mail  margiris@kaunas.omnitel.net

1.9. Klubas apie savo sportinę veiklą teikia informaciją Kauno miesto kūno kultūros ir sporto skyriui.

II. Klubo tikslai ir uždaviniai

2.1. Plėtoja modernią kompiuterinių, internet šachmatų veiklą Kauno miesto gyventojų, ypač jaunimo tarpe.

2.2. Sudaro klubines komandas bei rūpinasi savo narių dalyvavimu asmeniniuose internet bei tradiciniuose turnyruose.

2.3. Remia klubo pajėgiausius žaidėjus materialiai pagal sutartis.

2.4. Padeda organizuoti renginius Kauno miesto šachmatų veteranams, teisėjams, kitų klubų darbuotojams bei visuomenininkams.

2.5. Ruošia savo rinktinėms pamainą, vaikams organizuoja šachmatų mokymą kompiuterinėse klasėse.

2.6. Rengia akivaizdinius ir internetinius klubo turnyrus, festivalius, konkursus, parodomuosius žaidimus, organizuoja simultanus bei paskaitas.

2.7. Kaupia šachmatų informaciją ir ją skleidžia elektroninėmis bei tradicinėmis priemonėmis –ruošia savo puslapius internete, taip pat spausdinamus metodinius leidinius, turnyrų biuletenius.

2.8. Teikia gyventojams konsultacijas, informaciją, aprūpina inventorium, partijų užrašais, varžybų lentelėmis, tradicinėmis bei elektroninėmis žaidimo bei mokymo priemonėmis, įregistravęs įmones įstatymų nustatyta tvarka.

2.9. Klubas yra Lietuvos šachmatų federacijos juridinis narys. Remia LTOK veiklą.

III. Klubo teisės

3.1. Klubas numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

 • nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti klubo tikslus ir uždavinius;
 • steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
 • organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius;
 • pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
 • gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacinių fondų, taip pat pavienių asmenų;
 • steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • steigti fondus,
 • vienytis į sąjungas.

 

IV. Klubo nariai, jų teisės, priėmimo į klubą ir išstojimo tvarka

4.1. Klubo nariu gali būti gyvenantis Kaune Lietuvos Respublikos pilietis, savanoriškai dalyvaujantis klubo veikloje, pripažįstantis jo įstatus, mokantis nario mokestį, sukakęs 18 metų amžiaus.

Klubas tenkina jaunimo ir vaikų poreikius, todėl jo nariu gali būt ir nepilnametis.

4.2. Norintis tapti klubo nariu, parašo pareiškimą klubo tarybai su pasižadėjimu laikytis klubo įstatų.

Už nepilnamečius, kuriems nuo 6 iki 16m., pareiškimus pasirašo jų tėvai arba globėjai.

Klubo taryba išnagrinėja pareiškimą ir apie rezultatus praneša pareiškėjui.

4.3. Klubo narių teisės:

 • dalyvauti klubo veikloje;
 • teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti;
 • dalyvauti klubo reikalų tvarkyme;
 • rinkti ir būti išrinktam į klubo valdymo, kontrolės organus nuo 18 metų amžiaus;
 • dalyvauti klubo susirinkimuose su balsavimo teise;
 • naudotis klubo patalpomis, inventoriumi lengvatinėmis sąlygomis.

4.4. Klubo narių pareigos:

 • laikytis įstatų bei vykdyti klubo valdymo organų uždavinius;
 • saugoti, tikslingai naudoti klubo inventorių;
 • laiku mokėti nario mokestį;
 • klubo patalpose laikytis vidaus tvarkos taisyklių.

Klubo garbės nariu gali būti išrinktas pilietis, nusipelnęs šachmatų sportui, daug metų aktyviai dalyvaujantis klubo veikloje. Garbės narys atleidžiamas nuo klubo nario mokesčio. Klubo garbės nario vardas suteikiamas visuotinio narių susirinkimo nutarimu.

4.5. Išstojimas ir atleidimas iš klubo narių.

 1. Klubo narys, norintis išstoti iš klubo, prieš mėnesį pateikia raštišką pareiškimą klubo tarybai.
 2. Klubo tarybos sprendimu narys gali būti šalinamas iš klubo už poelgį, kuris kenkia klubo prestižui, daro materialinę žalą, nesiderina su moralės principais, pažeidžia klubo įstatus, Lietuvos Respublikos įstatymus, sistemingai nesilaiko vidaus tvarkos taisyklių.
 3. Klubo tarybos sprendimu narys šalinamas iš klubo narių, jeigu daugiau kaip 3 mėnesius be pateisinamos priežasties nesumoka nario mokesčio.

Išstojusiam, pašalintam iš klubo nariui negrąžinami nario mokesčio įnašai ar kitokios jo duotos lėšos ar turtas. Pašalintas iš klubo narys gali klubo tarybos sprendimą apskųsti visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinio narių susirinkimo nutarimas yra galutinis ir neapskundžiamas.

Klubo narys be klubo tarybos sutikimo neturi teisės atstovauti kitiems klubams ir organizacijoms.

V.Klubo valdymo organai

5.1. Klubo valdymo organai: visuotinis narių susirinkimas, taryba, klubo pirmininkas.

5.2. Aukščiausiasis klubo valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Eilinį visuotinį narių susirinkimą taryba šaukia ne rečiau kaip kartą per metus. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali pareikalauti sušaukti taryba, vienas trečdalis narių, revizorius. Jis turi būti sušauktas per 15 dienų nuo datos, kai įteiktas raštiškas pareiškimas.

5.3. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė klubo narių, turinčių balsavimo teisę. Jei nesurinkus kvorumo šaukiamas pakartotinis susirinkimas, jame sprendimai priimami paparasta balsų dauguma, net ir nesurinkus pusės klubo narių, turinčių balsavimo teisę.

Susirinkimo darbotvarkė, jo data ir vieta nariams pranešami ne vėliau kaip prieš 5 dienas.

5.4. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

 • tvirtinti, keisti, papildyti klubo įstatus bei simboliką;
 • steigti, likviduoti, reorganizuoti klubą;
 • rinkti klubo tarybos pirmininką ir jos narius, kurie dirbs visuomeniniais pagrindais;
 • rinkti revizorių, kuris dirbs visuomeniniais pagrindais;
 • išklauso pirmininko, revizoriaus ataskaitas apie klubo veiklą;
 • tvirtina klubo veiklos programą ir biudžetą;
 • nustato klubo nario stojamojo, kasmetinio mokesčio dydį;
 • sprendžia kitus su klubo veikla susijusius klausimus.

5.5. Visuotinis narių susirinkimas 2 metams renka klubo tarybą iš trijų narių, kuri dirbs visuomeniniais pagrindais.

5.6.  Klubo taryba už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

Klubo taryba turi teisę:

 • organizuoti visuotinius narių susirinkimus, įgyvendinti jų nutarimus;
 • priimti klubo narius bei juos šalinti;
 • formuoti klubo biudžeto nuostatas;
 • nustato vykdomųjų struktūrų funkcijas, jų išlaikymo išlaidas;
 • atsako už klubo finansinę veiklą;
 • teikia pasiūlymus dėl įstatų keitimo ir papildymo;
 • steigia įmones.

5.7.  Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.

5.8. Klubo pirmininkas yra tarybos pirmininkas, visuotinio narių susirinkimo renkamas 2 metams, jis dirba visuomeniniais pagrindais. Tarp tarybos posėdžių vadovauja kasdieninei klubo veiklai, užtikrina visuotinio susirinkimo ir tarybos sprendimų vykdymą. Jei taryboje balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

5.9. Klubo pirmininkas turi teisę:

 • atstovauti klubui santykiuose su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;
 • klubo vardu sudaryti sutartis, išduoti įgaliojimus kitiems asmenims, kurie atstovautų klubui, sudarant sutartis;
 • pasirašyti dokumentus klubo vardu be atskiro įgaliojimo;
 • spręsti kitus klausimus, susijusius su klubo veikla.

5.10. Visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti pirmininką ir tarybos narius, nepasibaigus kadencijai, 2/3 balsų.

5.11 Revizorius tikrina klubo buhalterinės ir finansinės veiklos dokumentus, finansines ataskaitas. Savo patikrinimo rezultatus pateikia visuotiniam narių susirinkimui.

5.12 Revizorius negali būti tarybos nariu ir pirmininku. Visuotinis narių susirinkimas revizorių gali atšaukti, nepasibaigus kadencijai, paprasta balsų dauguma.

VI. Klubo turtas ir lėšos

6.1. Klubui nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jo įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už klubui priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

Klubo lėšas sudaro:

 • narių ir dalyvaujančių klubo veikloje asmenų mokesčiai;
 • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
 • kredito įstaigų palūkanos už saugomas klubo lėšas;
 • skolinto kapitalo lėšos;
 • kitos teisėtai gautos lėšos.
 • Valstybinės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų klubui konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos klubo naudojamos tik toms programoms įgyvendinti ir tik pagal jas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą.

6.2. Klubas savo turtu ir lėšomis disponuoja savarankiškai.

VII. Įstatų papildymo ir keitimo tvarka

7.1. Įstatų papildymus ir pakeitimus priima ir tvirtina visuotinis narių susirinkimas, kai jame dalyvauja 2/3 visų klubo narių. Nutarimai priimami 2/3 dalyvavusių balsų dauguma.

7.2. Pavadinimo ir simbolikos pakeitimai bei papildymai registruojami ta pačia tvarka ir tais pačiais terminais, kaip ir įstatai.

7.3. Balsavimo būdą (atvirą, slaptą) nustato pats susirinkimas.

VIII.Klubo veiklos nutraukimas ar baigimas

8.1. Klubo veikla gali būti baigta:

 • kai visuotinis narių susirinkimas nusprendžia reorganizuoti klubą arba prisijungti prie kito klubo, organizacijos;
 • kai visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų daugumos sprendimu nutaria nutraukti klubo veiklą;
 • kai klube lieka mažiau kaip 15 narių;
 • kai teismas priima sprendimą klubo veiklą nutraukti.

 8.2. Likvidavus klubą, jo turtas padalijamas visuotinio narių susirinkimo sudarytos likvidacinės komisijos sprendimu.

 

Klubo pirmininkas                                       Algimantas Butnorius

 

Įregistruota

Lietuvos Respublikos

Kauno miesto mero

1997m. balandžio 30d.

Potvarkiu Nr. 185